Pogoji uporabe

Ponudnik in upravljalec:
INFODRAF, informacijske storitve, d.o.o.
Štihova ulica 13, 1000 Ljubljana

E-pošta: info@infodraf.si
Tel: 041 914 256
Tel: 041 914 159
TRR: IBAN SI56 1010 0005 3280 349 (BANKA INTESA SANPAOLO, d.d.)
Davčna: SI31480519
Matična: 6635946000

UVOD

Pogoji in pravila uporabe (v nadaljevanju: Pravila) spletnega mesta Drazbe123.com in vseh ostalih poddomen hr.Drazbe123.com (v nadaljevanju: spletno mesto) predstavljajo pravni dogovor med uporabnikom spletnega mesta (posamezno fizično ali pravno osebo, v nadaljevanju: Uporabnik) in družbo Infodraf d.o.o., ki je ponudnik in upravljalec (v nadaljevanju: Upravljalec) za uporabo spletnega mesta in z njim povezanih storitev.
Upravljalec omogoča vsem Uporabnikom spletnega mesta, da se dogovarjajo in pogajajo o nakupu ali prodaji nepremičnin in premičnin, na način, da prodajalec, ki nepremičnino/premičnino prodaja objavi oglas, kupec, ki je zainteresiran za njen nakup, pa se udeleži dražbe.  
Kadar Uporabnik dostopa do spletnega mesta ali ga kako drugače uporablja, ga zavezujejo Pravila. S trenutkom sklenitve pogodbe Uporabnika z Upravljalcem se šteje, da se Uporabnik strinja in da sprejema Pravila. Ta Pravila so občasno posodobljena in spremenjena. Odgovornost Uporabnika je, da je z njimi na tekočem in se z njimi seznani vsakokrat, ko uporablja spletno mesto. Nadaljnja uporaba spletnega mesta, po objavi sprememb, pomeni, da se Uporabnik s temi spremembami strinja. Vsi pogoji uporabe, ki veljajo za spletno mesto Drazbe123.com veljajo tudi za poddomeno hr.Drazbe123.com.
Uporabnik s sklenitvijo pogodbe z Upravljalcem rezervira (v nadaljevanju: zakupi) oglas na spletnem mestu.
Spletno mesto ponuja informacije o dražbah v Sloveniji in tujini.

UPORABA SPLETNEGA MESTA

Uporabnik mora za uporabo spletnega mesta ob registraciji izpolniti vsa obvezna polja. Geslo za dostop do spletnega mesta bo Uporabniku poslano preko elektronske pošte. Uporabnik mora izpolniti vsa zahtevana polja s podatki, za katera pod kazensko in odškodninsko odgovornostjo jamči, da so resnična. Izdajanje za drugo osebo je kaznivo dejanje. Vsak Uporabnik ima lahko le eno uporabniško ime. Pravne osebe imajo lahko več uporabniških imen, vendar le po predhodnem dogovoru z Upravljalcem spletnega mesta. Uporabnik se s sprejemom pravil  zavezuje, da bo ravnal skladno z njimi. V primeru da Uporabnik z Upravljalcem sklene pogodbo, nato pa ne izpolni vseh obveznih polj, ki mu onemogočajo objavo oglasa, Upravljalec Uporabniku ni dolžan refundirati prejetih denarnih sredstev.

Upravljalec spletnega mesta vsem obiskovalcem in registriranim Uporabnikom spletnega mesta nudi strokovno in tehnično pomoč uporabe spletnega mesta, in sicer v delovnem času Upravljalca, objavljenem na spletnem mestu Upravljavca (www.drazbe123.com).

Upravljalec si pridržujejo pravico, nemudoma črtati s seznama Uporabnikov tiste, ki bi kršili Pravila ali kako drugače škodovali spletnem mestu ali Upravljalcu. Presojo o škodljivosti si Upravljalec v celoti pridržuje.

Upravljalec spletnega mesta si pridržuje pravico, da bo spreminjal funkcionalnost spletnega mesta in uporabniške izkušnje.

Upravljalec  spletnega mesta si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli spremeni ta Pravila in pogoje uporabe, brez vnaprejšnje najave. Vsaka uporaba  spletnega mesta po spremembi pravil pomeni soglasje s spremembami. Vsi podatki o Upravljavcu spletnega mesta so dostopni na www.drazbe123.com.

Uporabnik se zavezuje Upravljalca nemudoma obvestiti o morebitni spremembi osebnega podatka, ki ga je Upravljalcu posredoval za potrebe sklenitve pogodbe in uporabe spletnega mesta. V kolikor Uporabnik Upravljalca o spremembi osebnih podatkov ne bi obvestil, Upravljalec ne odgovarja za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko Uporabniku iz tega naslova nastali.

Vnos oglasa ter vsebina dražb:
Oddaja dražbe je tako za fizične, kot pravne osebe plačljiva. Uporabnik mora pri vnosu oglasov upoštevati spodnja navodila:

 • dražba mora biti napisana v slovenskem jeziku;
 • vsebina dražbe mora biti resnična, pravilna, ažurna;
 • vsebina dražbe ne sme biti nezakonita, škodljiva, zavajajoča, sporna, moralno neprimerna ali žaljiva, in definitivno ne sme predstavljati kršenja pravic intelektualne lastnine;
 • vsebina dražbe ne sme biti popolnoma identična oglasu, ki je že vpisan v spletno mesto;
 • vsebina dražbe se mora nanašati izključno na predmet ponudbe (prepovedano je v oglas vpisovati druge podatke, ki se ne nanašajo na konkretno ponudbo);
 • vsebina vnosnih polj mora biti skladna s pomenom polja in v slovenskem jeziku, razen v primeru, da je za vnosno polje določen poseben jezik vpisa;
 • vsebina dražbe se mora nanašati samo na eno posamezno nepremičnino ali premičnino ali pravico in ne sme vsebovati podatkov za več ločenih nepremičnin, premičnino ali pravic;
 • slike, dodane k oglasu lahko vsebujejo izrecno fotografije oglaševane nepremičnine ali premičnine ali pravice;
 • vsi kontaktni podatki morajo biti resnični;
 • uporabnik mora v primeru oglaševanja prodaje imeti ustrezne pravice na nepremičnini, premičnine ali pravici, ki mu dajejo možnost razpolaganja s oglaševanjem in prodajo;
 • uporabnik ne sme objaviti dražbe za katero koli tretjo osebo ali objaviti kontaktnih podatkov tretje osebe brez njenega dovoljenja;
 • uporabnik mora v primeru oddaje oglasa za prodajo nepremičnine obvezno vpisati identifikacijske podatke nepremičnine.

 
V povezavi z zgornjo obveznostjo si Upravljalec pridržuje pravico do izbrisa dražbe, če meni, da dražba kot celota ali njen del ne ustreza Pravilom ali krši oz. bi lahko predstavljala kršitev veljavne zakonodaje. Prav tako si Upravljalec pridržuje pravico, da iz istega razloga izbriše posameznega Uporabnika in mu onemogoči uporabo spletnega mesta. Razlog za izbris dražbe je tudi, če je oglas v nasprotju z Zakonom o nepremičninskem posredovanju ali Zakonom o medijih in oglaševanju, oz. v kolikor oglas ni v skladu z uredniško politiko Upravljalca. V tem primeru Upravljalec Uporabniku onemogoči uporabo spletnega mesta in mu ni dolžan vrniti že plačanega zakupa, ki ga Uporabnik zaradi izbrisa ni uspel izkoristiti.

Energetska izkaznica za nepremičnine objavljene na spletnem mestu ni potrebna (334.člen EZ-1). V kolikor je energetska izkaznica zahtevana, bo ta tudi objavljena.
Upravljalec bo na spletnem mestu z zemljevidom Uporabniku skušal prikazati lokacijo nepremičnine, ki se bo prodajala, vendar si Upravljalec na tem mestu pridržuje pravico, da lahko točka na zemljevidu odstopa od dejanske lokacije nepremičnine. Upravljalec iz tega razloga Uporabnikom svetuje, da si pred nakupom nepremičnine, le to ogledajo v naravi.

Uporabniku so izrecno prepovedana:

 • uporaba storitve z namenom objavljanja ali propagiranja katere koli vsebine in/ali dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo in/ali javnim redom in moralo,
 • uporaba groženj, slabšalnega, poniževalnega ali žaljivega načina izražanja v komunikaciji ter izražanja, ki bi lahko kršil osebnostne pravice tretjih oseb,
 • komuniciranje z drugimi Uporabniki v imenu tretjih oseb,
 • uporaba osebnih podatkov tretje osebe brez njenega soglasja,
 • objavljanje neresničnih, nezakonitih, škodljivih, zavajajočih, spornih, moralno neprimernih ali žaljivih vsebin,
 • izrabljanje storitve v komercialne, nelegalne ali kakršne koli druge namene od tistih, ki so določeni v teh pogojih uporabe, npr. zlasti objavljanje oglasov, ki tematsko ne sodijo na spletno mesto,
 • distribuiranje avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe,
 • uporaba računalniških kod, škodljivih programov ali česar koli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, Upravljalcu in njegovi programski ter strojni opremi ter telekomunikacijskim napravam ali elektronskemu komunikacijskemu omrežju,
 • kakršni koli poskus pridobiti, zbirati, uničevati, spreminjati in/ali shranjevati osebne podatke drugih Uporabnikov in podatke, ki jih ti uporabniki vnesejo z namenom uporabe storitve.

V primeru, da je vsebina oglasa v nasprotju s Pravili ali veljavno zakonodajo morajo Uporabniki o tem obvesti Upravljalca po e-pošti: info@drazbe123.com ali po telefonu: 041 914 256. Upravljalec pa bo po preverjanju podatkov ustrezno ukrepal in po potrebi odstranil sporno vsebino.
Uporabnikom je na voljo tehnična podpora, ki se praviloma vrši preko elektronske pošte ali telefonskih številk, ki so objavljene na spletnih straneh spletnega mesta. Upravljalec bo na spletnem mestu objavil tudi navodila za objavo E-dražbe, ki bo uporabnikom pomagala, kako ustvariti oglas, kako organizirati dražbo in kako se le te udeležiti.
Upravljalec in Uporabnik  se zavezujeta spore reševati po mirni poti, v kolikor to ne bo mogoče, pa bo o sporih odločalo stvarno pristojno sodišče v Celju.
Razmerje med ponudnikom in stranko se presoja po slovenskem pravu, brez uporabe pravil o mednarodnem zasebnem pravu in postopku.

SKLENITEV POGODBENEGA RAZMERJA

Pogodba je sklenjena, če Uporabnik sprejme ponudbo v roku 30.-ih dni od dneva prejema le te. Če Uporabnik sprejme ponudbo po poteku tega roka, na način, da nakaže znesek, ki je naveden v ponudbi, na račun Upravljalca, se šteje, da je predmetna pogodba sklenjena. Po prejetju nakazila Upravljalec Uporabniku pošlje račun za plačano storitev in aktivira njegov uporabniški račun.
Ob naročilu storitev pošlje Upravljalec naročniku oz. Uporabniku ponudbo ali predračun (izraz ponudba je enakovreden izrazu predračun) na naročnikov e-poštni naslov, ki ga je Uporabnik navedel ob naročilu. V drugih primerih izbire plačila, ki niso plačila po predračunu (npr. moneta valu, kreditne kartice, paypal ipd..), se ponudba izpiše na strani pred potrditvijo naročila. Pogodbeno razmerje se smatra za sklenjeno oziroma Upravljalčeva ponudba za sprejeto z dnem prejema Uporabnikovega plačila na transakcijski račun Upravljalca. Pogodbeno razmerje je sklenjeno oziroma ponudba sprejeta pod razveznim pogojem, to je, če Upravljalec v treh (3) delovnih dneh poslovnega razmerja ne odpove. Upravljalec in Uporabnik soglašata, da je odpoved  lahko poslana po e-pošti. Ponudba predstavlja sestavni del poslovnega razmerja med ponudnikom in naročnikom. V primeru enostranske odpovedi pogodbe se Upravljalec zaveže, da bo morebitno že prejeto nakazilo vrnil na TRR Uporabnika, v roku 7 dni od enostranske odpovedi pogodbe.
Upravljalec si pridržuje pravico, da Uporabniku kadarkoli odpove pogodbeno razmerje predčasno v primeru kršitev Pravil. Upravljalec se zavezuje pri tem Uporabnika pisno (preko elektronske pošte, preko katere je uporabnik ustvaril svoj račun na spletnem mestu) obvestiti katero kršitev Pravil je zagrešil in od kdaj učinkuje odpoved pogodbenega razmerja.
Če Upravljalec odstopi od pogodbe z Uporabnikom, zaradi njegovih kršitev Pravil, mu Uporabnik ni dolžan omogočiti uporabe storitve po razvezi pogodbe, četudi jo je ta plačal oz. zakupila vnaprej, prav tako mu za neporabljen del storitve ni dolžan vračati denarnih sredstev ali plačati odškodnine.

Uporabnik ima pravice odstopiti od zakupa paketa zgolj v primeru predhodnega pisnega obvestila Upravljalcu, v katerem mora natančno obrazložiti katero kršitev Pravil je Upravljalec zagrešil. V primeru, da se kršitev Pravil Upravljalca izkaže za resnično, je Uporabnik upravičen do vrnitve preostalega zakupa, ki je ostal neizkoriščen. V kolikor pa Uporabnik postopkovno nepravilno ali neutemeljeno odstopil od zakupa, se šteje, da je pogodba razvezana, Uporabnik pa ni upravičen do nadaljnje uporabe spletnega mesta, prav tako pa mu za neporabljen del storitve ne pripada vračilo denarnih sredstev ali morebitna odškodnina.
Če je pogodba sklenjena za določen čas, preneha veljati z iztekom zadnjega dne obdobja za katerega je bila sklenjena. Upravljalec lahko pred iztekom obdobja za katero je bila pogodba sklenjena, Uporabniku pošlje novo ponudbo pisno na njegov elektronski naslov. V kolikor Uporabnik novo ponudbo sprejme na način, da nakaže znesek, ki je naveden v novi ponudbi, na račun Upravljalca, se šteje, da je predmetna pogodba sklenjena. Po prejetju nakazila Upravljalec Uporabniku pošlje račun za plačano storitev in mu podaljša veljavnost zakupljenega paketa za določen čas. V kolikor Uporabnik nove pogodbe ne sprejme in so pogajanja o sprejetju nove ponudbe neuspešna, Upravljalec z iztekom zadnjega dne obdobja za katerega je bila prvotna pogodba sklenjena Uporabniku onemogoči dostop do storitve.
Če je v ponudbi ali v pisni pogodbi med Uporabnikom in Upravljalcem izrecno določeno, da se pogodba med njima sklepa za nedoločen čas, si Upravljalec izrecno pridržuje pravico do spremembe cene in drugih pogojev za uporabo storitev v času trajanja pogodbe, za kar bo Uporabnika obvestil pisno na njegov elektronski naslov in mu pri tem poslal novo ponudbo. Uporabnik mora novo ponudbo sprejeti v roku 3 dni od dneva, ko mu je bila poslana po elektronski pošti. V kolikor se Uporabnik v tem roku na novo ponudbo ne odzove, se šteje, da je novo ponudbo sprejel. V kolikor Uporabnik nove pogodbe ne sprejme in so pogajanja o sprejetju nove ponudbe neuspešna, se šteje, da je pogodba med Uporabnikom in Upravljalcem razvezana. Upravljalec v tem primeru s trenutkom prenehanja pogodbenega razmerja Uporabniku ni dolžan omogočiti nadaljnje uporabe storitev na spletnem mestu, niti mu ni dolžan vrniti že prejete zakupnine.
Če je pogodba sklenjena za nedoločen čas in v pogodbi ni drugače dogovorjeno, jo lahko katerakoli stranka odpove brez razloga z odpovednim rokom 6 mesecev. V tem primeru Upravljalec ni dolžan stranki vrniti prejete zakupnine, ji je pa dolžan do konca odpovednega roka omogočiti uporabo spletnega mesta.
Če Uporabnik v skladu z zakonom ali s Pravili iz utemeljenih razlogov odstopi od pogodbe s Upravljalcem, njegova bančna kartica pa je bila že obremenjena za znesek storitve, bo Upravljalec plačana sredstva vrnil na kreditno kartico oziroma jih na drug dogovorjen način vrnil Uporabniku.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Upravljalec ne odgovarjajo za vsebino in resničnost podatkov na spletnem mestu. Upravljalec ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne napake v vsebini ter nepravilnosti in netočnosti objavljenih podatkov, do katerih je morebiti prišlo zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih vzrokov. Vse podatke o dražbah na spletnem mestu je vedno potrebno dodatno preveriti pri prodajalcu.
Upravljalec ne zagotavlja delovanja ali dostopnosti spletnega mesta in ne prevzema odgovornosti za škodo, ki bi jo utegnil utrpeti Uporabnik s tem, ker ni bilo dostopa do spletnega mesta ali le-ta ni delovala oziroma so bile v delovanju motnje. V kolikor pride do motenj uporabe spletnega mesta v času, ko poteka dražba, je v domeni Uporabnikov oz. prodajalca odločitev ali bo izjave volj na tej dražbi štel za pravno zavezujoče ali pa bo izjave volj na tej dražbi štel za pravno nezavezujoče in določil nov termin dražbe. Gre za diskrecijsko pravico prodajalca, za katero Upravljalec ne odgovarja.
Diskrecijska pravica Uporabnika (prodajalca) je, da postavi pogoje udeležbe na njegovi dražbi in da sam določi, kdo se lahko le te udeleži. Upravljalec iz tega naslova ne odgovarja ostalim Uporabnikom (kupcem/dražiteljem), v kolikor bi Uporabnik (prodajalec) kršil dogovor med njimi in ostalim Uporabnikom (kupec/dražitelj) neutemeljeno onemogočil pristop na dražbo. Imajo pa Uporabniki (kupec/dražitelj) iz tega naslova napram drugemu Uporabniku (prodajalec) civilno pravne zahtevke.

Upravljalec prav tako ne odgovarja za dostop do drugih spletnih strani, povezanih s predmetnim spletnim mestom in za materiale, ki so na njih objavljeni, vključno s spletnimi stranmi, ki se na predmetnem spletnem mestu oglašujejo.
Upravljalec tudi ne odgovarja Uporabnikom v kolikor nima objavljenih javnih dražb ali oglasov, ki so objavljeni na drugih spletnih mestih. Upravljalec prav tako ni dolžan iskati javnih dražb ali oglasov, ki so jih Uporabniki zasledili na drugih spletnih mestih.

Vse ponudbe in vsebina objavljena na spletnem mestu, so nezavezujoče in prostovoljne. Upravljalec si izrecno pridržuje pravico do spremembe ali ukinitve ponujenih informacij, delne spremembe vsebine spletne strani ali celotne ponudbe, dodajanja ali brisanja, kot tudi do začasne ali stalne ukinitve spletnega mesta. Prav tako si Upravljalec pridržuje pravico do spreminjanja oz. ukinitve paketov.
Upravljalec ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati uporabnikovi strojni, programski in drugi opremi s tem, ko je uporabljal spletno mesto. Uporabnik mora zagotoviti in priskrbeti ustrezno zaščito opreme, ki jo bo uporabljal pri dostopu in uporabi spletnega mesta. Uporabnik je sam odgovoren, da uporablja modeme, programsko opremo, druge naprave in opremo ter javno komunikacijsko omrežje v skladu z vsemi predpisi, atesti, dovoljenji. Upravljalec zagotavlja ustrezno opremo le na svoji strani in nikakor ni odgovoren za kakršnekoli nepravilnosti ali nezakonitosti, ki bi nastale zaradi neustrezne opreme ali ravnanja Uporabnika.
Vse informacije, ki so vključene ali dosegljive v oglasu, se lahko kadarkoli spremenijo brez predhodnega obvestila in/ali strinjanja Uporabnikov. Upravljalec deluje pri zbiranju informacij, ki jih objavlja z največjo skrbnostjo, in skrbi za njihovo pravilnost in ažurnost. Za morebitne napake v besedilo ali neresnične podatke, ki jih je podal Uporabnik spletnega mesta, Upravljalec ne odgovarja  kazensko ali civilno, prav tako pa ne odgovarja za morebitne neprijetnosti, ki bi lahko Uporabniku nastale zaradi uporabe morebitnih napačnih ali netočnih informacij, ki bi se pojavile v zvezi z objavo ali zaradi preklica dražbe.
Prodajo oz. dražbo lahko na spletnem mestu prekličejo prodajalci skladno s svojo odločitvijo, ne da bi morali za to navesti ostalim Uporabnikom poseben razlog. Upravljalec zato v nobenem primeru ne odgovarja za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko Uporabniku nastale zaradi preklica prodaje oz. dražbe. Dolžnost Uporabnika je, da se pred udeležbo dražbe oz. prodaje pri prodajalcu pozanima o sami prodaji, pravilnosti podatkov prodaje in morebitnem preklicu.

Uradni dokumenti in podatki iz uradnih evidenc, ki so vsebovani v objavi nujno ne zajemajo pravilnega dejanskega ali pravnega stanja in so lahko posledično netočni, zato je kazenska in civilna odgovornost Upravljalca za kakršnekoli napake v objavljenem besedilu oglasa popolnoma izključena in posledično Upravljalec ne odgovarja za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko Uporabniku nastale zaradi uporabe morebitnega napačnega besedila ali netočnih podatkov objavljenih v oglasu ali zaradi preklica dražbe.
Upravljalec vse Uporabnike seznanja in jim priporoča, da v kolikor sprejema kakršnokoli odločitev na podlagi podatkov, ki so objavljeni na spletnem mestu, istovetnost le teh preveri še pri pristojnem organu.
Uporabnik je dolžan skrbeti za varnost svojega uporabniškega gesla in ga občasno zamenjati. Upravljalec ne odgovarja za primere zlorabe uporabniškega gesla. Dolžnost vsakega Uporabnika, katerega geslo je bilo zlorabljeno je, da o tem nemudoma obvesti Upravljalca, ki bo v najkrajšem možnem času ustrezno ukrepala. Uporabnik se s sprejemom teh Pravil strinja, da se v primeru, če se izkaže, da je bilo uporabniško geslo kateregakoli Uporabnika zlorabljeno, ponudbe ali povpraševanja in druge izjave volje pod imenom tega Uporabnika, za čas zlorabe uporabniškega gesla, ne štejejo za izjavo volje in tako v nobenem primeru ne povzročijo pravnih učinkov.
Vsak dogovor o nakupu ali prodaji nepremičnine, premičnine, pravice, objavljene na spletnem mestu, je dogovor zgolj in samo med kupcem in prodajalcem, ki nepremičnino prodaja oz. kupuje in ne povzroči nikakršnega posrednega ali neposrednega pogodbenega odnosa med kupcem, prodajalcem ter Upravljalcem. Skladno z navedenim zato Upravljalec ne odgovarja za morebitne kršitve dogovorov med kupcem in prodajalcem, saj je Upravljalec zgolj tisti, ki jima nudi tehnično pomoč in spletno mesto, na podlagi katerega sklepata dogovor o prodaji oz. nakupu.
Upravljalec si pridržuje pravico, da kadar koli, iz katerega koli razloga in za kakršno koli obdobje, brez predhodnega obvestila, prekine zagotavljanje spletnega mesta, če oceni, da je to potrebno.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV  

Vsak Uporabnik spletnega mesta s sprejemom Pravil dovoljuje uporabo in obdelavo posredovanih osebnih ter drugih podatkov za namen delovanja spletnega mesta in pošiljanje elektronske pošte. Upravljavec se zavezuje vse pridobljene osebne podatke Uporabnikov obdeloval skladno z veljavno zakonodajo in na način, kot je navedeno v posebni rubriki »Varnost osebnih podatkov«, objavljeni na spletnem mestu. (https://www.drazbe123.com/varnost_osebnih_podatkov)

PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Vsebina spletnega mesta je avtorsko pravno zaščitena, zato je kopiranje, uporaba kateregakoli dela spletnega mesta, vključno z vsemi podatki, ki jih priskrbijo uporabniki ter vključevanje v drugo spletno stran, brez vnaprejšnjega pisnega dovoljenja upravljavca, prepovedano. Uporabnik spletnega mesta se s sprejemom Pravil izrecno strinja, da se vse fotografije, ki so objavljene na spletnem mestu, označi z logotipom Upravljavca.
Vsa vsebina spletnega mesta je avtorsko pravno zaščitena kot individualna stvaritev oziroma kot podatkovna zbirka. Varstvo zajema zlasti podatke, besedila, multimedijske vsebine, programsko opremo ter HTML, java in flash izvorno kodo. Avtorsko pravno zaščitene vsebine je dovoljeno uporabljati zgolj za zasebne namene, v kolikor posamezen način uporabe ni prepovedan s temi pravili uporabe ali veljavno zakonodajo.
Uporabnik z vnosom podatkov v spletni vmesnik prenaša na Upravljalca materialne avtorske pravice na vseh vnesenih vsebinah in sicer izključno tiste, ki so potrebne za namen objave na spletnem mestu. Prenos pravic lahko Uporabnik prekliče, tako da sam izbriše oglas. Uporabnik jamči Upravljalcu pod odškodninsko odgovornostjo, da za vse vsebine, ki jih objavi na spletnem mestu razpolaga z ustreznimi materialnimi avtorskimi pravicami ter se zavezuje, da bo Upravljalcu povrnil vso morebitno škodo, ki bi mu zaradi kršitve te zaveze nastala.
Imetnik spletne domene Drazbe123.com je Upravljalec in Uporabnik ne sme uporabljati znamke Drazbe123.com v kateri koli obliki za kateri koli namen, razen v primeru, da je uporaba izrecno dovoljena s temi pravili uporabe ali veljavno zakonodajo.

ZAKUP PAKETA

Upravljalec bo svojim Uporabnikom ponudil tudi zakup različnih paketov za uporabo spletnega mesta.
Postopek zakupa paketa oz. storitev, se lahko spreminja vendar je jasno viden na spletnem mestu in s tem na voljo tako registriranim kot neregistriranim Uporabnikom spletnega mesta. Paketi oz. storitve se lahko spreminjajo.

Postopek zakupa paketa oz. storitev:

 • neregistrirani uporabniki: najprej se je potrebno registrirati (registracija je možna preko gumba Registriraj se, ki se nahaja na vrhu spletnega mesta). Nato je potreben zakup paketa. Vsak registriran uporabnik lahko zakupi paket, pri vsaki dražbi (povezave do paketov se nahajajo na dnu vsake dražbe), ali pa tudi z klikom na zgornji menijski vrstici in sicer s klikom na povezavo »Paketi«. Uporabniki lahko nato zbirajo med brezplačnimi in plačljivimi paketi, ki pokrivajo različne kategorije in različna časovna obdobja. Po izbiri paketa, je uporabnik dolžan preveriti svoje naročilo in v primeru napak, lahko še vedno spremeni svoje naročilo, to stori z gumbom »nazaj«, v spletnem brskalniku. Ko uporabnik preveri izbrani paket oz. svoje naročilo mora izbrati način plačila, s klikom na spustni meni. Nato s klikom na gumb (»ZAKLJUČI PLAČILO«) potrdi svoje naročilo. S potrjenim potrditvenim poljem (»POGOJI«) se uporabnik strinja s pogoji uporabe in vsemi pogoji na spletnem mestu ter da je z le temi seznanjen. S potrjenim potrditvenim poljem (»SOGLASJE«) pa uporabnik soglaša in se strinja, da se odpoveduje pravici do odstopa od pogodbe brez navedbe razlogov po 43.č členu Zakona o varstvu potrošnikov (v nadaljevanju: ZVpot; odpoved pravici do odstopa brez razloga v 14 dneh). Spletno mesto nato preusmeri uporabnika, na spletno stran, ki je namenjena plačilom, kjer se nakup s plačilom na TTR nato zaključi. V primeru naknadnega plačila (po položnici ali v določenem roku po oddaji naročila) uporabnik poravna cene nakupa naknadno.

 

 • registrirani uporabniki: Vsak registriran uporabnik lahko zakupi paket, pri vsaki dražbi (povezave do paketov se nahajajo na dnu vsake dražbe), ali pa tudi z klikom na zgornji menijski vrstici in sicer s klikom na povezavo »Paketi«. Uporabniki lahko nato zbirajo med brezplačnimi in plačljivimi paketi, ki pokrivajo različne kategorije in različna časovna obdobja. Po izbiri paketa, je uporabnik dolžan preveriti svoje naročilo in v primeru napak, lahko še vedno spremeni svoje naročilo, to stori z gumbom »nazaj«, v spletnem brskalniku. Ko uporabnik preveri izbrani paket oz. svoje naročilo mora izbrati način plačila, s klikom na spustni meni. Nato s klikom na gumb (»ZAKLJUČI PLAČILO«) potrdi svoje naročilo. S potrjenim potrditvenim poljem (»POGOJI«) se uporabnik strinja s pogoji uporabe in vsemi pogoji na spletnem mestu ter da je z le temi seznanjen. S potrjenim potrditvenim poljem (»SOGLASJE«) pa uporabnik soglaša in se strinja, da se odpoveduje pravici do odstopa od pogodbe brez navedbe razlogov po 43.č členu Zakona o varstvu potrošnikov (v nadaljevanju: ZVpot; odpoved pravici do odstopa brez razloga v 14 dneh). Spletno mesto nato preusmeri uporabnika na spletno stran, ki je namenjena plačilom, kjer se nakup s plačilom na TTR nato zaključi. V primeru naknadnega plačila (po položnici ali v določenem roku po oddaji naročila) uporabnik poravna cene nakupa naknadno.

 
Vsak zakupljen paketa velja za obdobje, ki je navedeno na samemu paketu. To pomeni od dneva zakupa paketa do konca obdobja (navedeno v dnevih), ki je navedeno na izbranem paketu. Posebnost je zakup paketa posamične dražbe, ki velja za obdobje od zakupa dražbe do zaključka dražbe oziroma do preklica dražbe. V primeru, da je dražba oz. prodaja preklicana in ima Uporabnik zakupljeno to posamično dražbo, se stroški nakupa Uporabniku ne vračajo.
Z zakupom posameznega paketa Uporabnik pridobi naslednje informacije: kontakt prodajalca, lokacijo prodaje, naslov za pošiljanje ponudbe, dokument prodaje (v kolikor je ta na voljo), datum in uro dražbe in obveščanje o najbolj zanimivih dražbah in druge informacije če jih vsebuje posamezen paket.

CENIK IN POGOJI PLAČILA

Vse cene v cenikih oziroma na spletnih straneh so v evrih (€) in vsebujejo DDV, razen če ni posebej določeno drugače. 

V primeru, ko Uporabnik želi oziroma zahteva izdajo računa/-ov v papirnati obliki (npr. če izgubi račun in želi njegovo ponovno izdajo v papirnati obliki ipd.), ima Upravljavec spletnega mesta pravico Uporabniku zaračunati administrativne stroške izdaje in pošiljanja računa, skladno s splošno veljavnim cenikom objavljenim na spletnem mestu.
Upravljalec ne zbira številk in drugih podatkov, ki se nanašajo na kreditne kartice in jih Uporabniki posredujejo preko katere od ponudnikovih spletnih strani.
O dejstvu ali sumu zlorabe kreditne kartice v povezavi s plačilom storitev Upravljalcu, je dolžan Uporabnik nemudoma obvestiti Upravljalca in svojega ponudnika plačilnih storitev.
V primeru zlorabe kreditne kartice Upravljalec ne odgovarja za škodo, ki je Uporabniku nastala zaradi zlorabe kreditne kartice.

Storitve  se lahko plačajo na različne načine, in sicer:

 • z nakazilom na račun  Upravljalca po ponudbi/predračunu;
 • s plačilno oziroma kreditno kartico (Activa, Mastercard, Visa, Visa Electron, American Express...);
 • z Moneto Valu;
 • z Paypal.

Upravljalec se zavezuje poslati Upravljalcu račun v pdf formatu na njegov elektronski naslov. Račun vsebuje ceno, stroške v zvezi z nakupom, predmet nakupa in čas trajanja paketa. Uporabnik je dolžan preveriti pravilnost podatkov pred oddajo naročila. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov se ne upošteva.

V primeru plačila s plačilnimi ali kreditnimi karticami veljajo še naslednji pogoji: plačnik (podatki v računu Uporabnika) mora biti ista oseba ali organizacija, kot je lastnik plačilne ali kreditne kartice, po potrditvi prejema naročila ni možna sprememba vsebine naročila oz. končnega zneska naročila, razen izjemoma z odobritvijo Upravljalca.

CENIK (URL povezava) https://www.drazbe123.com/data/Cenik.pdf

Ti splošni pogoji začnejo veljati z dnem objave na spletni strani dne 1.1.2017.

Arhiv novic >
Novice
03.05.2024
Hitro in jedernato - prednosti uporabe portala drazbe123.com:
01.02.2024
Za vas smo pripravili super novost, na našem portalu lahko zasledite tudi dražbe, ki se odvijajo na Hrvaškem.
06.01.2024
Portal drazbe123.com vam ponuja celovit pregled nad ponudbo javnih dražb v Sloveniji in Hrvaški, pa če preferirate nepremičnine, premičnine ali pravice.
18.09.2023
Tisto, kar je izpostavljeno, je najbolj vidno.
31.08.2020
Želite hitro prodati določen predmet najboljšemu ponudniku ali pa si zagotoviti svoje mesto na dražbi, kot kupec? Potem je to priložnost za vas. Enostavno prodajte nepremičnino, stroj, avto ali kar celoten vozni park ali karkoli drugega.
18.09.2019
Dražbe so v zadnjem času, zaradi svojih prednosti, tako za kupca, kakor za prodajalca, postale izredno zanimive. Veliko povpraševanje je botrovalo temu, da smo za vas pripravili enkratno novost, ki bo marsikomu močno olajšala pristop k dražbi.
E-mail je bil uspešno dodan.
Prijavi se na e-novice
Ne zamudite nobene dražbe in bodite dnevno obveščeni o novih dražbah na vaš E-naslov!